glowna co to jest kontakt
Zasady > Regulamin szkoleń stacjonarnych

2010-03-26Regulamin

Każdego klienta i uczestnika szkoleń stacjonarnych organizowanych w ramach projektu TELEAKADEMIA obowiązuje aktualny Regulamin szkoleń stacjonarnych znajdujący się na stronie: http://www.teleakademia.pl/info/regulamin/

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze szkoleń TELEAKADEMII przez Zgłaszającego.

2. Podmiotem prowadzącym i realizującym program jest Master Telecom Sp. J. z siedzibą w Gdyni, Al.Zwycięstwa 96/98, zwana dalej Organizatorem.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie: http://www.teleakademia.pl/order/szkolenie/ lub przez wypełnienie i przesłanie (poczta, fax) formularza dostępnego pod adresem: http://www.teleakademia.pl/res/karta_zgloszenia.pdf

4. Wypełnienie na stronie lub przesłanie pobranego i wypełnionego formularza oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

5. Potwierdzenie uczestnictwa Zgłaszającego w szkoleniu jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania płatności.

6. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.

7. W przypadku powiadomienia na mniej niż 7 dni roboczych Zgłaszający ponosi pełne koszty szkolenia.

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

9. Wpłaty należy dokonać na rachunek: Master Telecom Sp. J. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, mBank: 57 1140 2004 0000 3702 3160 8028. przed rozpoczęciem szkolenia, z zastrzeżeniem ujętym w §1 pkt.7., na podstawie wystawionej faktury proforma.

10. Zgłaszający otrzyma w ciągu jednego tygodnia mailowe lub telefoniczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 7 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia, z powodu nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych oraz przyczyn od niego niezależnych.

12. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn ujętych w §1 pkt.11, Organizator zaproponuje inny termin szkolenia.

13. Uczestnicy szkoleń otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające udział i ukończenie szkolenia.

§2 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych na użytek i w trakcie szkoleń posiada Organizator.

2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach szkolenia, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych szkolenia.

3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia programu i upublicznione przez Organizatora można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów szkoleniowych.

§3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas szkolenia jest Master Telecom Sp. J. z siedzibą w Gdyni, Al.Zwycięstwa 96/98.

3. Zgłaszający podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

4. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swych danych osobowych w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność Organizatora oraz przedstawienia oferty programowej Organizatora.

5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Zgłaszający ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania zmian w regulaminie na stronie internetowej http://www.teleakademia.pl/info/regulamin/